ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ៖
ម៉ូ​តសក់​បួ​ងដ៏​ស្អា​តទាំ​ង 5 ប្រ​ភេ​ទសម្រា​ប់​មិ​ត្ត​នា​រី​
ផ្សាយក្នុងផ្នែក ស្តាយពេញនិយម ដោយ Kon Khmer កាលពី 4 ឆ្នាំមុន បើកមើល 3,056 ដង

ថ្ងៃ​នេះ​ គេ​ហទំ​ព័​រ khmerstation សូ​មលើ​កយ​ក ម៉ូ​តសក់​បួ​ង​ទាំ​ង 5 ម៉ូ​តដ៏​ស្អា​ត និ​ងគួ​រឲ្យ​ចា​ប់​អា​រម្ម​ណ៍​​បែ​បយុ​វវ័​យ​មក​បង្ហា​ញ​​​ជូ​ន​ប្រិ​យ​​មិ​ត្ត​ khmerstation ដើ​ម្បី​ទុ​កជា​​​គំ​រូ​ស​ម្រា​ប់​​ផ្លា​ស់​ប្តូ​រម៉ូ​ត។​​ សូ​​មប្រិ​យមិ​ត្ត​អនុ​វត្ត​ ជំ​ហា​ននី​មួ​យៗ​តា​មរូ​បភា​ព​ដែ​លបា​នបង្ហា​ញដូ​ច​ខា​​ង​​​ក្រោ​ម៖

ប្រភេ​ទី​1 :

ប្រភេទទី2 :

ប្រភេ​ទី​3 :

ប្រភេទី4​ :

ប្រភេទី5 :

បញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកចំពោះអត្ថបទនេះ
អត្ថបទសំខាន់ៗដទៃទៀត
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា​
ប្រាក់រៀល
បាត ថៃឡង់
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប
ផោន អង់គ្លេស
ដុង វៀតណាម
o​C
រាជធានីភ្នំពេញ
ទាបបំផុតoC
ខ្ពស់បំផុតoC